Muzeul de Arta Vizuala Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de executie, vacantă de muzeograf debutant
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state memb re ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o sta re de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții speci fice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiție i, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face - o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la co ncurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :
 • studii superioare de specialitate, arte plastice ;
 • cunoasterea une i limbi straine , stadiu avansat;
 • cu nostinte PC (Microsoft Office: Word. Excel; Photoshop.
Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:
 • 22 . 03 .201 8 ora 10,00 proba teoretica ;
 • 27 . 03.2018 ora 10,00 proba practica;
 • 29 . 03.2018 ora 10,00 interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana pe data de 16 . 03 .201 8 ora 12 .00 Conform art. 6 al Regulamentului cadru - privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din s ectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organiza toare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile si documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să - l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are anteced ente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identita te, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Art a Vizuala din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter.

Muzeul de Arta Vizuala Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de executie, vacantă de muzeograf debutant
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state memb re ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o sta re de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții speci fice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiție i, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face - o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la co ncurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :
 • studii superioare de specialitate, arte plastice ;
 • cunoasterea une i limbi straine , stadiu avansat;
 • cu nostinte PC (Microsoft Office: Word. Excel; Photoshop.
Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:
 • 22 . 03 .201 8 ora 10,00 proba teoretica ;
 • 27 . 03.2018 ora 10,00 proba practica;
 • 29 . 03.2018 ora 10,00 interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana pe data de 16 . 03 .201 8 ora 12 .00 Conform art. 6 al Regulamentului cadru - privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din s ectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organiza toare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile si documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să - l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are anteced ente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identita te, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Muzeului de Art a Vizuala din Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3, parter.

Bibliografie


 • Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor si colectiilor publice (republicata si actualizata);
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobi l republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractua l din autoritat ile si institutiile publice;
 • Ordinul 2035/2000 / pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si invemtarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil;
 • Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
 • H.G. 886/2008 Norme de casare a bunurilor culturale;
 • H ,G. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 • Bazele muzeologiei Radu Florescu 1994   
Muzeul de Artă Vizuală Galați