Solicitare Informații / Legislație

► Legislație

 

 

► Documente utile

 

 

► Modalități de contestare ale deciziilor

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

 

► Lista cu documentele de interes public

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției.

2. Organigrama instituţiei.

3. Statul de funcții.

4. Codul de conduită MAV.

5. Datele de identificare a conducătorilor instituţiei, programul de lucru.

6. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului.

7. Sursele financiare. Bugetul instituţiei/Bilanţul contabil.

8. Programele şi strategiile proprii – rapoarte de activitate.

9. Informaţii privind achiziţiile publice.

10. Anunțurile privind posturile vacante scoase la concurs.

 

 

► Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001

 

 

► Declarație privind protecția datelor

 

 

Galerie foto